دکتر سید علی مدنی زاده

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو
  • کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات و ریاضیات از دانشگاه استنفورد
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی:

  • مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
  • استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • عضو هیئت مدیره موسسه حامی علوم انسانی
  • مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه