نیلی

سوابق اجرایی:

  • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف