shahmir

سوابق تحصیلی:

  • دکتری تجارت بین الملل از دانشگاه بلفورد لندن
  • کارشناسی ارشد زبان شناسی و آموزش زبان انگلیسی از دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه‌های شیراز و شهید بهشتی تهران

سوابق اجرایی:

  • مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در توسعه أمور بین الملل
  • نماینده اسبق ایران نزد سازمان بین المللی کار در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو
  • معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران
  • مدیر کل اداره بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی