قاسمی

 

سوابق اجرایی:

  •  رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران