آشنایی با هیات موسس آتیه ایرانیان

pirouz

روزبه پیروز

موسس گروه مالی فیروزه

mashayekhi

دکتر علی‌نقی مشایخی

موسس و استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

faghih2i

دکتر ابوالحسن فقیهی

استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

nadri

دکتر کامران ندری

مدیر کارگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

talebian2

دکتر مسعود طالبیان

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف